İçindekiler
Dergi Arşivi

Temiz Üretim

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) ikinci aşamasının açılışı 4 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul’ da gerçekleştirildi.

 

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı’nın (TurSEFF) İkinci Aşaması Açıldı

EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası), Türkiye’nin enerji tüketiminde verimli ve düşük karbon kullanan bir pazar ekonomisi olma hamlesinde, bugün itibariyle yarım milyar Avro’ya ulaşan bir finansman programıyla öncü rol üstlenmektedir.


EBRD, verimli enerji kullanımını hedefleyen ve/veya yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ), katılımcı bankalar yoluyla finansman sağlamaktadır. Finansman, EBRD tarafından Türkiye’nin uzun vadeli enerji stratejisini desteklemek amacıyla oluşturulmuş özel bir finansman programı olan “Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF)” çerçevesinde sunulmaktadır.


İlk olarak, Temmuz 2010 tarihinde 284,2 milyon USD ile başlatılan TurSEFF programının kapsamı, KOBİ’lerin enerji verimliliği ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik artan taleplerini karşılayabilmek üzere 2013 yılında 265 milyon USD’lik bir ek kaynak ile genişletilmiştir. Türkiye’nin önde gelen beş bankası – Akbank, Denizbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası – katılımcı bankalar olarak enerji tasarrufuna yönelik projelere TurSEFF kapsamında finansman sağlamaktadırlar.
2010 yılından bu yana TurSEFF fonlarının yüzde 90’dan fazlası Türkiye’de yaklaşık 400 KOBİ’ye katılımcı bankalar aracılığıyla aktarılmıştır. Ayni zamanda satıcı firma finansmanı kapsamında bireysel bazda 50 binden fazla hane enerji verimliliği sağlayan ısıtma ve soğutma teknolojilerinden yararlandırılmıştır.


TurSEFF’in birinci aşamasında, Türkiye’de yaklaşık beş yüz bin evin yıllık elektrik tüketimine ve 147 milyon USD tutarında petrol ithaline tekabül eden 234 bin ton eşdeğer petrol tasarrufuna ulaşılmıştır. Bu programla finanse edilen projeler ile elde edilen yıllık CO2 (karbondioksit) salınımındaki toplam azalma, 260 bin taşıtın yıllık salınımına eşit miktar olan 686,000 ton düzeyinde gerçekleşmiştir.


TurSEFF’in 265 milyon USD’lik yeni finansman programının açılışı, 4 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul’da, görsel ve yazılı medya, Enerji ve Tabii Kaynaklara Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, bankalar ve finans sektörü yöneticileri, KOBİ’ler, STK’lar ve diğer ilgili kamu kurumu temsilcileri başta olmak üzere 250 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.


Programa katılma koşullarını sağlayan ve enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen tüm KOBİ’ler, EBRD’nin bu programdaki katılımcı bankalarına 5 milyon Avro’ya kadar finansman imkânı için başvurabileceklerdir. Ek olarak, söz konusu finansman programı, AB ve Clean Energy Fund (Temiz Enerji Fonu) tarafından desteklenen kapsamlı bir teknik yardım programıyla, gerek bankalara gerekse şirketlere enerji tasarrufu yatırımlarında uzman danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Proje teknik yardım danışmanlık ekibinde, Montgomery Watson Harza (MWH) Mühendislik ve Müşavirlik Limitet Şirketi’nin liderliğinde Fichtner GmbH & Co. KG ile oluşturulan konsorsiyum çerçevesinde yerel ve uluslararası uzmanlar yer almaktadır.
 

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile Sanayide Temiz Üretim Sürecine Geçiş Hızlanıyor…

Ergene Havzası’nda gerçekleşen plansız sanayileşme ve şehirleşme, yetersiz altyapı, tarımda bilinçsiz ve denetimsiz kimyasal kullanımı, evsel atık suların arıtılmaması gibi su kalitesini etkileyen faaliyetler nedeniyle; Havza’nın yüzey ve yer altı sularının kalitesi aşırı derecede bozulmuş durumdadır. Havza’daki su kirliliğinin azaltılması ve su kalitesinin iyileştirilerek içme suyu kalitesine kavuşturulması amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda Ergene Havzası Koruma Eylem Planı hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. Eylem Planının Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinasyonunda, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından hassasiyetle ve disiplinli bir şekilde uygulanması amacıyla alınması gereken tedbirleri kapsayan Başbakanlık Genelgesi, 13 Haziran 2013 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Genelgede; dere yataklarının temizlenmesi ve ıslahı, belediye atık su arıtma tesisleri, ağaçlandırma ve erozyonla mücadele, su kalitesi izleme ve denetleme, sanayi ve OSB altyapı hizmetleri, daha az kaynak kullanılan ve daha az çevresel etkiye neden olan üretim süreçleri, belediye katı atık hizmetleri ile zirai kirlilik konularında ilgili kurum ve kuruluşlara çeşitli sorumluluklar verilmiştir.


Genelge ile yeni sanayi alanlarının açılması ve kurulacak tesislerin mevcut ve planlı organize sanayi bölgelerine yönlendirilmesi konularında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumlulukları çerçevesinde tedbirlere yer verilmiştir. Ayrıca sanayide daha az su, daha az enerji ve daha az kirletici hammadde kullanılan üretim süreçlerine geçiş çalışmalarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından özendirilmesi ve bu konuda sanayicilerin de sorumlu ve duyarlı davranmaları için gerekli çalışmaları yapması tedbirleri yer almaktadır.


Sanayide temiz üretim süreçlerine geçişin desteklenmesi kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Bakanlık 2013-2017 Stratejik Planı’nda yer alan “Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Merkezi kurulması” hedefi doğrultusunda; TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü, “Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü” olarak yeniden yapılanmıştır. Bunun yanında, Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlıkları devam eden “Eko-Verimlilik Programı” ile de Türk sanayisinin çevre performansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dolayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamaların desteklenmesi öngörülmektedir.

AB SEI Programı Kapsamında Gerçekleştirilen Hizmet içi Eğitimler Tamamlandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca 2012 yılında kabul edilen “AB İşletme ve Sanayi Politikası ile Çevre Müktesebatı Alanında Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün (VGM) Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” konulu SEI projesi kapsamında verimlilik ve temiz üretim alanlarında gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler tamamlandı.


Kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik eylemlerin desteklendiği “AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri (SEI)” projesi kapsamında, 12-26 Nisan 2013 tarihlerinde Türkiye için Çevresel Verimlilik ve Kaynak Verimliliği Göstergelerinin Geliştirilmesi, 6-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında Temiz Üretim/Eko Verimlilik Araçları ve Teknikleri; 3-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Kısmi ve Toplam Faktör Verimliliği Hesaplaması konusunda eğitimler düzenlendi. Eğitimler, VGM ile Bakanlığımız diğer Genel Müdürlükleri ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü’nden uzmanlardan oluşan toplam 60 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.