İçindekiler
Dergi Arşivi

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018) Tanıtım Toplantısı Yapıldı

 

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018), 13 Mayıs 2015 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık başkanlığında İstanbul'da yapılan toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı. Toplantı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş ile iş dünyasından çok sayıda temsilci, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve gazetelerin ekonomi muhabirlerinden oluşan geniş bir katılım ile gerçekleşti.

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018); “Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya'nın tasarım ve üretim üssü olmak” vizyonu çerçevesinde “Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak” amacına odaklanmıştır.

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde (2015-2018) temel eksen olarak “Yerli, Yenilikçi ve Yeşil Üretim” kavramları üzerinde kurgulanmıştır.

Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelerin analizlerine dayanan, kamu kurumlarının ve özel sektörün katkılarıyla katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesinde 70 eylem yer almaktadır. Eylemlerin hayata geçirilmesinde tüm paydaşların yer alacağı Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Mekanizması etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015-2018)'in amacına ulaşmasını sağlayacak stratejik hedefler olarak şunlar esas alınmıştır:

Hedef 1: Sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi.
Hedef 2: Kaynakların etkin kullanıldığı, daha yeşil ve rekabetçi sanayi yapısına dönüşümün sağlanması.
Hedef 3: Sosyal ve bölgesel gelişmeye katkı sağlayan ve nitelikli işgücüne sahip sanayinin geliştirilmesi.

Bu üç stratejik hedefi destekleyici olarak geliştirilen sekiz politika alanı;
• Sanayide teknolojik dönüşümün gerçekleştirilmesi,
• Sanayinin altyapısının güçlendirilmesi,
• KOBİ’lerin finansmana erişim imkânlarının artırılması,
• Sanayide yeşil üretimin özendirilmesi,
• Yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesinin sağlanması,
• Ülkemizin uluslararası ticaret ve yatırım kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların yürütülmesi,
• Sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün istihdam edilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
• Bölgesel gelişmeye katkı sağlamak üzere sanayi politikalarının geliştirilmesi
olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu politika hedeflerine varabilmek için belirlenen 70 eylemden öne çıkan bazılarına aşağıda yer verilmiştir:

1. Bölgesel teşvik uygulamasında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretenlere yönelik mekanizmalar geliştirilecektir.
2. Firmaların orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretimine odaklanması amacıyla yatırım destek programları başlatılacaktır.
3. İthal bağımlılığı yüksek olan ara malların yerli üretimi desteklenecektir.
4. Kamu alımlarına yönelik uzun vadeli ihtiyaç planlaması yapılarak kilit teknolojilerin geliştirilmesi ve yerli üretimi desteklenecektir.
5. Tasarım ofisleri desteklenecektir.
6. Yurtdışından alınan test ve muayene hizmetlerinin ülkemize kazandırılmasını teminen ihtiyaç duyulan alanlarda akredite test ve laboratuvarların kurulması desteklenecektir.
7. İşletmelerde kullanılan makinaların kredi kuruluşlarınca teminat olarak kabul edilmesini teşvik etmek amacıyla makinaların ruhsatlandırılması (tescil düzenlemesi) sağlanacaktır.
8. Yatırım malı üreticisine uzun vadeli ve uygun kredi sağlanacaktır.
9. Sanayi tesisi kuruluş işlemleri kolaylaştırılacaktır.
10. Mühendislik fakültelerinde en az bir dönem işyeri eğitimi zorunlu hale getirilecektir.
11. Raylı ulaşım sistemleri ve içten yanmalı motor üretimi konusunda kümelenme çalışması yapılacaktır.
12. Ülke genelinde büyük sanayi yatırım alanları oluşturulacaktır.
13. Geleneksel üretim yapan işletmelerde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi teşvik edilecektir.
14. Sanayide enerji yoğunluğunun azaltılmasına ve enerji girdi maliyetlerinin düşürülmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir.
15. Yatırım teşviki sağlanan yüksek teknolojili ürünler uluslararası yükümlülükler de göz önünde bulundurularak kamu alım garantisi ile desteklenecektir.
16. Kamu idarelerinin yapım ihalelerinde belli oranda yerli malı kullanım zorunluluğu sağlanacaktır.
17. Sanayi Sitelerinin yapımına kamulaştırma desteği verilecektir.
18. OSB’lerin içinde meslek yüksekokullarının kurulması teşvik edilecektir.
19. Oyuncak İhtisas OSB kurulacaktır.
20. Yerli üreticiler ile yatırımcıların buluşmasını sağlayacak sanayi web portalı oluşturulacaktır.

Bu çerçevede, ülkemiz sanayicilerine ve girişimcilerine yön verecek bir yol haritası niteliğinde hazırlanan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi (2015-2018) uzun vadeli vizyon, genel amaç ve hedefleri doğrultusunda sanayinin yapısal dönüşümünü yönlendirmeye ve desteklemeye katkı verecek politikaları içermekte olup 2023 yılında ulaşılması hedeflenen 500 milyar dolarlık ihracat hedefine önemli katkılar sağlayacaktır.